Menu
Twój Koszyk

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje


 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Sklep Internetowy  (Sklep, Serwis) – serwis internetowy działający pod adresem www.bioinlife.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
2.    Sprzedający – Sady Sandomierskie S.A., ALEJA WARSZAWSKA 227A/BA 10, 39-400 Tarnobrzeg;
3.    Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
4.    Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5.    Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym Sady Sandomierskie S.A. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
8.    Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;
9.    Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. Komentarz – dodany przez Klienta Wpis powiązany z opublikowaną odpowiedzią na pytanie lub artykuł;
11. Moderator – osoba lub podmiot upoważniony przez Sprzedawcę do Weryfikacji Treści;
12. Nick /Nazwa użytkownika – unikalna, indywidualna nazwa Klienta ustalana za pośrednictwem Konta Klienta i/lub odpowiedniego formularza udostępnionego w ramach Serwisu;
13. Odpowiedź na pytanie – dodany przez Klienta Wpis, powiązany z opublikowanym Pytaniem;
14. Odpowiedź na pytanie do opinii – dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowanym Pytaniem do opinii;
15. Opinia / Recenzja – dodana przez Klienta Treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar lub Treści cyfrowe;
16. Pytanie – dodany przez Klienta Wpis, powiązany z danym Towarem lub Treścią;|
17. Pytanie do komentarza– dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowanym komentarzem;
18. Towar – produkt lub usługa oferowana odpłatnie lub nieodpłatnie w ramach Serwisu;
19. Treść (Treści, Artykuły) – treści i obiekty multimedialne (np.: informacje, dane, pliki tekstowe, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie zamieszczane są w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Klienta, w szczególności Wpis, Opinia, Komentarz, Pytanie do opinii lub Odpowiedź na pytanie do opinii.
20. Wątek – Pytanie wraz z powiązanymi z nim Odpowiedziami na pytania i Komentarzami
21. Weryfikacja – decydowanie o publikacji Treści, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie oraz usuwanie dokonywane przez Moderatora i/lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Sprzedającego

II. Strony transakcji i przedmiot transakcji

1.    Sklep Internetowy, działający pod adresem www.bioinlife.eu Sady Sandomierskie S.A. ALEJA WARSZAWSKA 227A/BA 10, 39-400 Tarnobrzeg, KRS: 0000867352 , NIP: 867-225-09-77, REGON: 387395843 („Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet. 
2.    Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem Sady Sandomierskie S.A. ALEJA WARSZAWSKA 227A/BA 10, 39-400 Tarnobrzeg , pod numerem telefonu: +48 603 911 440 oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@bioinlife.eu  lub przy pomocy formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem https://bioinlife.eu/pl,formularz-kontaktowy.html .
3.    Reklamacje można składać  poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego,  dostępnego pod adresem: https://bioinlife.eu/pl,formularz-reklamacji.html – zakładka Zwroty/Reklamacje.
4.    Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 128MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Google Chrome,  Mozilla Firefox, Opera itd.), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Ze względu na użyte technologie sklep nie jest dostępny dla przeglądarek Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z nowoczesnych, aktualizowanych na bieżąco i bezpiecznych przeglądarek, o których mowa powyżej.   
5.    Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. 
6.    Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie Sklepu Internetowego. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący (na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży) zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
7.    Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. 
8.    Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
9.    Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu Internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. 
10.    W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty  przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
11.    W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

III. Transakcja i prawo odstąpienia od umowy

1.    Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonywać: 
a.    poprzez stronę internetową Sklepu - wypełniając formularz na stronach Sklepu, 
b.    telefonicznie - dzwoniąc pod numer +48 603 911 440 umieszczony na stronie internetowej Sklepu  (całkowity koszt rozmowy jak za minutę połączenia wg aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30.  
2.    Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 
3.    Po komunikacie elektronicznym i otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą  elektroniczną lub telefoniczną. 
4.    Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 
5.    Z tytułu zakupu towaru Kupującemu zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT/ Paragon Fiskalny. Faktura VAT zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna, chyba że Kupujący oświadczy, że chce otrzymać fakturę VAT tradycyjną (papierową), 
w szczególności poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie dokonywania zamówienia. Faktura elektroniczna zostanie wysłana Kupującemu w formacje PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia lub udostępniona w postaci linku, który Kupujący otrzyma w osobnej wiadomości e-mail.
Faktury korygujące będą wystawiane jako faktury tradycyjne (papierowe) albo faktury elektroniczne, w zależności od formy wystawienia faktury pierwotnej i przesyłane odpowiednio na adres Klienta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego odbioru faktury korygującej przesłanej w formie elektronicznej, będzie do niego wysyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru informacja o wystawieniu takiej faktury. Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym Sprzedającego na adres korespondencyjny Sprzedającego: Sady Sandomierskie S.A. ALEJA WARSZAWSKA 227A/BA 10, 39-400 Tarnobrzeg lub na adres email Sprzedającego biuro@bioinlife.eu.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r. poz. 683 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres korespondencyjny: Sady Sandomierskie S.A. ALEJA WARSZAWSKA 227A/BA 10, 39-400 Tarnobrzeg, może to także zrobić drogą mailową na adres email biuro@bioinlife.eu, bądź poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://bioinlife.eu ("Odstąpienie od umowy w 14 dni"). 
6.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). 
7.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
8.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
9.    Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Sady Sandomierskie S.A. Węgrce Panieńskie 33A, 27-641 Obrazów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
10.    Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Sprzedający informuje, że w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, koszty zwrotu towarów szacowane są na kwoty wyszczególnione w zakładce Zwroty/Reklamacje.
11.    Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar  tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
12.    W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
13.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1–13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy: 
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia / spożycia, 
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
c.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
d.    w której przedmiotem są świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

IV. Płatność

1.    Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego. 
2.    W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób: 
a)    Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na, numer rachunku bankowego 52 1140 1225 0000 2977 1400 1001.  Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego; 
b)    Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania widniejącym w koszyku podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. 
c)    Płatność Bonem lub Voucherem - który Kupujący może otrzymać w zamian za regularne zakupy, polecanie  klientów itd.  lub dowolną inną opcję, ustaloną w regulaminie. 
d)    Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
       Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
3.    Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie Sklepu w regulaminie sklepu oraz podczas składania zamówienia. 
4.    Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego zarówno w przypadku płatności przelewem jak i przy opcji zapłaty pobranie (data wpływu środków przekazanych przez pocztę lub firmę kurierską).
5.    Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.

V. Dostawa

1.    Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.    Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. 
3.    Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie www Sklepu Internetowego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w w/w czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sklep Internetowy. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 48h następujących po sobie dni roboczych. 
4.    Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-3 dni roboczych. 
5.    Dostawa towaru realizowana jest przesyłką, we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 
6.    W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będącą integralną częścią Sklepu Internetowego.
7.    Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście.
8.    Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. 
9.    Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu Internetowego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.  W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”. 
10.    Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest w karcie produktu każdego z towarów prezentowanych na stronie www Sklepu Internetowego oraz podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu. 
11.    W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego. 

VI. Gwarancja

1.    Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są nowe, pełnowartościowe oraz posiadają aktualne terminy przydatności itd.
2.    Szczegółowe terminy, do których należy zużyć oferowane w sklepie produkty znajdują się na opakowaniach produktów.

VII. Reklamacje i zwroty

1.    Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. 
2.    Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może: 
a)    złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny). 
b)    złożyć żądanie wymiany na produkt wolny od wad.
3.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem https://bioinlife.eu/pl,formularz-reklamacji.html .
W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej.
4.    Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez pracownika Sklepu Internetowego, bądź poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://bioinlife.eu/pl,formularz-reklamacji.html.
5.    Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji. 
6.    Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. 
7.    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego). 
8.    Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Sklepu  jest Dział Reklamacji.
9.    Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 
a.    umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 
b.    rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

VIII. Postanowienia końcowe

1.   Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.). 
2.   Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowego towary  i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
3.   Sprzedający szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Użytkownika/Kupującego. Zasady zachowania prywatności Użytkownika/Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://bioinlife.eu/pl,polityka-prywatnosci.html. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać. 
4.    Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. 
5.    Po stronie Użytkownika/Kupującego pozostaje dbałość o poprawność podanych przez niego danych oraz o zachowanie ich poufności, w szczególności nieudostępniania osobom trzecim swoich loginów i haseł. 
6.    Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz.1219 ze zm.) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego https://bioinlife.eu/pl,regulamin-sklepu-bioinlife-s-a.html zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 
7.    Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 
8.    Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym https://bioinlife.eu/pl,regulamin-sklepu-bioinlife-s-a.html oraz w wersji pisemnej pod adresem: Sady Sandomierskie S.A. ALEJA WARSZAWSKA 227A/BA 10, 39-400 Tarnobrzeg.
9.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja. 
10.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
11.    Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2023 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin Publikacji Treści


I. Postanowienia ogólne

1.  Regulamin Publikacji Treści określa zasady zamieszczania i udostępniania przez Klientów wybranych Treści w Serwisie oraz powiązanych z nimi funkcjonalności, świadczonych przez Sprzedawcę.
2.  Sprzedawca udostępnia Klientom funkcje Serwisu opisane w Regulaminie Publikacji Treści oraz umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych Treści w Serwisie w tym w szczególności:
               a) dodawanie Opinii oraz
               b) dodawanie Komentarzy

Ponadto Sprzedający zgodnie z Regulaminem Publikacji Treści umożliwia Klientom  korzystanie z powiązanych funkcjonalności min.: powiadomień mailowych, dokonywania oceny przydatności treści, zgłaszania nadużyć oraz korzystania z innych funkcjonalności, udostępnionych przez Sprzedawcę.

3. Sprzedający w ramach prowadzonego Serwisu świadczy drogą elektroniczną usługę polegającą na zapewnieniu osobom odwiedzającym Serwis lub korzystającym z jego funkcjonalności (dalej jako „Użytkownicy”) możliwość nieodpłatnego zamieszczania opinii na temat produktów oraz komentarzy do wybranych treści prezentowanych na stronach Serwisu.
4. Do korzystania z usługi, o której mowa powyżej niezbędne jest posiadanie aktywnej poczty e-mail, komputera lub urządzenia mobilnego, podłączonego do sieci publicznej (Internet) oraz dowolnej przeglądarki stron internetowych umożliwiającej poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
5. Użytkownik przed dodaniem w Serwisie Opinii musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.
6. Za Opinię Użytkownika uważa się subiektywną wypowiedź dotyczącą produktu zamieszczoną w Serwisie www.bioinlife.eu oceniającą walory użytkowe produktu, jego jakość wykonania lub funkcjonowania. Za Opinię nie są uważane uwagi na temat terminu dostawy, płatności, obsługi i usług realizowanych przez Sprzedającego lub współpracujących z nią kontrahentów oraz inne uwagi, które nie dotyczą bezpośrednio produktu.
7. Opinie Użytkownika mogą brać udział w konkursach organizowanych zarówno przez Sprzedającego jak i zewnętrzne podmioty. Sprzedający zastrzega, że nie organizuje konkursów, w których nagradza tylko pozytywne opinie. Każdorazowo regulamin konkursu precyzuje zakres oraz sposób oznaczania opinii konkursowej i wzięcie udziału w konkursie każdorazowo wymaga akceptacji jego regulaminu.
8. Usługa, o której mowa powyżej (tj. dodanie opinii), jest świadczona jednorazowo w odniesieniu do danej Opinii. Użytkownik jest uprawniony do wystawienia tylko jednej opinii na temat danego produktu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi
9. Usunięcie przez Użytkownika Opinii z Serwisu jest możliwe poprzez wysłanie do Sprzedającego odpowiedniego oświadczenia z żądaniem usunięcia opinii. Oświadczenie powinno zostać wysłane za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej
https://bioinlife.eu/pl,formularz-kontaktowy.html  lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres rodo@bioinlife.eu. oraz powinno zawierać w szczególności Nazwę Użytkownika, datę zamieszczenia Opinii oraz Tytuł opinii i Treść opinii. Sprzedający usunie z Serwisu Opinię Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim.
10. Sprzedający dokłada starań w celu zweryfikowania czy dana Opinia Użytkownika zamieszczona została przez osobę (konsumenta), która nabyła opiniowany produkt lub go używała. Weryfikacja, czy Opinię zamieściła osoba, która kupiła dany produkt w Sklepie odbywa się w oparciu o wbudowane automatyczne mechanizmy weryfikujące uwzględniając między innymi powiązanie adresu e-mail Klienta z zamówieniem. W szczególnych przypadkach możliwa jest indywidualna weryfikacja i uwiarygodnienie opinii. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej
https://bioinlife.eu/pl,formularz-kontaktowy.html  lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres rodo@bioinlife.eu i podać następujące dane Klienta:
Imię i nazwisko, adres e-mail, nr zamówienia i kwotę zamówienia oraz wskazać, która opinia powinna zostać powiązana z zakupem. Po pozytywnej weryfikacji żądania, zmiany zostaną naniesione w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia.

11. Każda z Opini klasyfikowana jest na jeden z dwóch sposobów:
a) Potwierdzona opinia – opinia Użytkownika, który zakupił opiniowany produkt w sklepie internetowym bioinlife.eu. Opinia tego typu oznaczona jest zwrotem „Potwierdzony zakup”.
b) Niepotwierdzona opinia – opinia Użytkownika nie została skojarzona z zakupem w sklepie internetowym bioinlife.eu. Opinia tego typu oznaczona jest zwrotem „Zakup niepotwierdzony”


II. Zasady publikowania opinii


1. Opinie umieszczane w Serwisie powinny być napisane w języku polskim. Niepoprawność językowa wypowiedzi nie stanowi postawy do odrzucenia opinii, chyba, że utrudnia zrozumienie treści napisanej przez Użytkownika.
2. Aby opublikować Opinię użytkownik powinien podać prawidłowe dane:
a) dres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników Serwisu),
b) Nazwę (imię, nazwisko lub pseudonim). Dane te mogą posłużyć w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi
c) Ocenę w skali od 1-5, dla dostępnych opcji
d) Tytuł opinii,
e) Treść opinii,
opcjonalnie, jeżeli Sprzedawca udostępnił taką funkcjonalność:
f) zdjęcia własnego autorstwa prezentujące opiniowany towar.
3. Nazwa oraz Tytuł wybrane przez autora Opinii nie mogą naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.
4. Opcjonalne zdjęcia muszą być wyłączną własnością opiniującego.
5. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po pozytywnej weryfikacji treści przez Sprzedającego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty jej dodania w Serwisie przez Użytkownika.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczeniu w Serwisie lub odrzuceniu (odmowie akceptacji) nadesłanych Opinii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do odrzucenia (odmowy akceptacji) Opinii w przypadku, gdy:
a) zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
c) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów innych niż www.bioinlife.eu, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych lub stron naruszający prawo polskie,
d) zwierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp.,
e) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,
f) nie dotyczą w całości lub w części opiniowanego produktu,
g) nie zawierają wartości merytorycznej,
h) są kopią Opinii w całości lub części innych Użytkowników Serwisu, producenta produktu lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł.
i) są wyłącznie opisem produktu;
j) dotyczą terminu dostawy, stanu opakowania lub innych aspektów niezwiązanych z cechami i funkcjonalnością produktu.
8. W Serwisie zamieszcza się wszystkie Opinie spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie, zarówno pozytywne jak i negatywne.
9. Użytkownik nie jest informowany o akceptacji Opinii. W przypadku odrzucenia Opinii jako naruszającej wymogi opisane w niniejszym Regulaminie, Sprzedający na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, poinformuje o tym fakcie Użytkownika wraz ze wskazaniem przyczyn odrzucenia Opinii. Użytkownik, który nie zgadza się z odrzuceniem Opinii może wysłać sprzeciw co do odrzucenia Opinii przez formularz kontaktowy:
https://bioinlife.eu/pl,formularz-kontaktowy.html lub może zamieścić nową Opinię spełniającą wymogi określone w art.II.7 Regulaminu. Sprzedający niezwłocznie rozpozna złożony sprzeciw ponownie weryfikując, czy zamieszczona Opinia spełnia wymogi określone w Regulaminie oraz przekaże swoją decyzję Użytkownikowi. Użytkownik w każdym czasie może uzyskać informację dotyczącą statusu jego Opinii składając zapytania za pomocą formularza kontaktowego: https://bioinlife.eu/pl,formularz-kontaktowy.html.
10. Rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie Opinie będą nieodpłatnie czytane przez inne osoby i mogą być oceniane lub/i opiniowane przez inne osoby, na co Użytkownik wyraża zgodę.
11. Treści Opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
12. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
13. Sprzedający może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
14. Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie ocen zaakceptowanych opinii Użytkowników. Ogólna ocena wystawionych opinii jest średnią arytmetyczna zaokrągloną w dół lub w górę (od 0.1-0.4 w dół, od 0.5-0.9 w górę). Sekcja gwiazdek rankingowych na Karcie Produktu jest wypełniana pełnymi gwiazdkami – w takiej części w jakiej zostanie to wyliczone na podstawie opublikowanych opinii. Średnia nie bierze pod uwagę opinii niezaakceptowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik ma w Serwisie zapewnioną możliwość filtrowania opinii według dostępnych opcji. System nie przelicza średniej tylko dla potwierdzonych zakupów. Weryfikacja, czy opinię zamieszcza osoba, która kupiła produkt w Serwisie odbywa się między innymi w oparciu o wskazany przez Użytkownika adres e-mail powiązany ze zrealizowanym zamówieniem (produkt z zamówienia dostarczony do klienta).

III. Prawa Autorskie


1. Użytkownik udziela Sprzedającemu nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Sprzedającego wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, w szczególności Opinii.
2. W ramach udzielonej licencji Sprzedający otrzymuje prawo do:
a) rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
b) utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Serwisu.
4. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Sprzedającego, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.


IV. Postanowienia Końcowe


1. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym opinię pod pozostawionym przez niego adresem e-mail.
2. Reklamacje związane z dodawaniem Opinii w Serwisie neonet.pl prosimy składać przez formularz kontaktowy:
https://bioinlife.eu/pl,formularz-kontaktowy.html. Sprzedający. ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://bioinlife.eu/pl,regulamin-sklepu-bioinlife-s-a.html. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie go w pamięci komputera.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Serwisu. Każdorazowo przed dodaniem w Serwisie Opinii Użytkownik musi zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.


Archiwum regulaminów:
1. Regulamin obowiązyjący do 31.12.2023