Menu
Twój Koszyk

Regulamin Programu Partnerskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udziału w Programie Partnerskim.
 2. W momencie przystąpienia Partnera do Programu Partnerskiego uznaje się, że zostaje zawarte porozumienie, gdzie – na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie – Partner zobowiązuje się do polecania Produktów oferowanych przez Organizatora Programu Partnerskiego, natomiast Organizator Programu Partnerskiego zobowiązuje się do wypłaty Partnerowi wynagrodzenia określonego w Regulaminie, w zamian za skuteczne polecanie zakończone dokonanym zakupem, przez osobę, której Partner polecił produkt.
 3. Wynagrodzenie jest wypłacane jako nagroda za „sprzedaż premiowaną”, przez którą rozumie się czynności mające na celu (skuteczne, tj. zakończone zakupem) polecanie Produktów i zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów Produktów, o określonej wartości, oraz systematycznego korzystania z tych Produktów.
 4. Regulamin Programu Partnerskiego określa szczegółowe warunki, na jakich prowadzona jest współpraca pomiędzy Stronami.

II. TERMINY UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. REGULAMIN: Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Regulaminie, należy przez to rozumieć Niniejszy Regulamin.
 2. PRODUKTY, Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Produktach, należy przez to rozumieć towary oferowane do sprzedaży przez Organizatora Programu Partnerskiego. Produkty objęte Programem Partnerskim – produkty wymienione w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. ORGANIZATOR PROGRAMU PARTNERSKIEGO: Sady Sandomierskie Spółka Akcyjna, 39-400 Tarnobrzeg, Aleja Warszawska 227A, lokal BA 10,, www.bioinlife.eu , biuro@bioinlife.eu
 4. PARTNER: Osoba fizyczna lub osoba prawna, która przystąpiła i została zakwalifikowana do udziału w Programie Partnerskim, polecająca Produkty, która w zamian za skuteczne polecenie Produktów zakończone zakupem przez osobę, której Produkt polecono,  otrzymuje wynagrodzenie opisane niniejszym Regulaminem.
 5. PROGRAM PARTNERSKI (LUB SYSTEM INFORMATYCZNY): system informatyczny do naliczania i wypłaty prowizji dla Partnera polecającego Produkty. Program Partnerski jest udostępniony w Internecie pod adresem www.bioinlife.eu .
 6. SKLEP INTERNETOWY, narzędzie informatyczne obsługujące sprzedaż Produktów, udostępniony w Internecie pod adresem www.bioinlife.eu .
 7. FORMULARZ REJESTRACYJNY: formularz umożliwiający przesłanie danych Partnerów przystępujących do uczestnictwa w Programie.
 8. PANEL ADMINISTRACYJNY PARTNERA: oznacza tę część informatyczną Programu Partnerskiego, do której Partner ma indywidualny dostęp, po poprawnym zarejestrowaniu się do Programu. Panel Administracyjny Partnera zawiera informacje na temat:
 • Zbudowanej przez Partnera struktury poziomej oraz osób, którym Partner polecił Produkty bezpośrednio,
 • Zakupów dokonanych przez osoby, którym polecono Produkty,
 • Naliczonych prowizji dla Partnera,
 • Dokonanych wypłat prowizji Partnerowi,
 • Statystyk sprzedaży,
 • Panel dodatkowo umożliwia tworzenie kampanii reklamowych, składanie zapytań do Organizatora Programu Partnerskiego, zarządzanie promowanymi produktami.
 1. POLECENIE PRODUKTU, przesłanie przez Partnera unikalnego Linka Partnerskiego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (np. poczta mail, komunikatory internetowe) lub publikacja wpisów w formie Linka Partnerskiego w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, itp.).
 2. LINK PARTNERSKI: unikalny link wygenerowany przez System Informatyczny - Program Partnerski w Panelu Administracyjnym. Link Partnerski jest unikatowym linkiem z kodem przypisanym bezpośrednio do zarejestrowanego Partnera i jest używany przez zarejestrowanego Partnera, do polecania produktów oferowanych w Programie Partnerskim oraz używanym do naliczania i wypłaty prowizji za polecanie Produktów.

Po kliknięciu w Link Partnerski przez osobę, której Partner polecił produkt, osoba ta jest przenoszona na strony internetowe Organizatora Programu Partnerskiego, a następnie identyfikowana przez Program Partnerski (poprzez urządzenie, z którego korzysta ta osoba) jako klient Partnera. Komputer lub smartfon tej osoby zostanie automatycznie zidentyfikowany przez System Informatyczny, a osoba posługująca się tym komputerem lub smartfonem, zostanie zidentyfikowana jako klient Partnera. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega, że – o ile osoba, której Partner polecił Produkt, nie zarejestrowała się w momencie kliknięcia linku choćby w formie szybkiej ścieżki -  to w przypadku zmiany urządzenia przez tę osobę, lub korzystania z innego urządzenia niż z tego, którym posługiwano się w momencie kliknięcia Linku Partnerskiego, nie jest możliwe przypisanie tej osoby jako poleconej przez Partnera. W przypadku, kiedy dwóch Partnerów dokonuje polecenia produktu za pomocą linka partnerskiego tej samej osobie, wówczas system zalicza polecenie temu Partnerowi, którego link został kliknięty jako pierwszy.

 1. CZAS AKTYWNOŚCI POLECENIA, jest to czas pomiędzy datą przesłania Linka Partnerskiego (Polecenia Produktu) przez Partnera, a datą kiedy osoba, której Partner polecił Produkt, dokona zakupu Produktu. Czas Aktywności Polecenia wynosi 30 dni. Jest to czas, w którym osoba, której Partner polecił produkt, musi dokonać zakupu, aby Partner otrzymał wynagrodzenie. Po upływie tego okresu, prowizje za zakupy dokonywane przez tę osobę, nie będą naliczane jako prowizje dla Partnera, chyba że Partner wykorzystując Program Partnerski, dokona ponownie polecenia Produktu. Po dokonaniu pierwszego zakupu, aby osoba, której Partner polecił produkt, miała status aktywnego klienta pozyskanego przez Partnera (od zakupów którego naliczane są Partnerowi prowizje), osoba ta musi dokonywać zakupów co najmniej raz na 3 miesiące. Rozwiązanie to wymusza aktywność w promowaniu Produktów przez Partnerów.
 2. STATYSTYKI: narzędzie umożliwiające śledzenie efektów kampanii polecania Produktów, przez Partnera.
 3. CHARGEBACK: pomniejszenie prowizji z konta Partnera w momencie, kiedy klient skorzysta z możliwości zwrotu zakupionego produktu.
 4. KLIENT – osoba, która dokonuje zakupu Produktów.
 5. PARTNER – osoba, która komercyjnie uczestniczy z Programie Partnerskim, polecając produkty w zamian za wynagrodzenie.

III. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć:
 1. Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Niepełnoletnie osoby fizyczne, od 14 roku życia, po przesłaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych,
 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 4. Osoby prawne.
 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
 2. Przystąpienie do programu realizowane jest w formie dwustopniowej:
 1. Stopień I, tzw. szybka ścieżka: Partner rejestruje się w systemie podając Imię i Nazwisko, adres e-mail, wybiera login i hasło użytkownika. Partner otrzymuje dostęp do Panelu Administracyjnego Partnera, system generuje Unikalny Link Partnera, za pomocą którego dokonuje polecania Produktów.
 2. Stopień II, po naliczeniu przez system prowizji, w celu wypłaty wynagrodzenia, wymagane są dane uzupełniające – wymagane jest prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Dane te uzupełnia się po zalogowaniu do Programu Partnerskiego, w zakładce „Mój Portfel – Dane Rozliczeniowe”.
 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego, daje Partnerowi dostęp do Panelu Administracyjnego, gdzie istnieje możliwość generowania unikalnych Linków Partnerskich, na podstawie których dokonywane są polecenia Produktów, oraz rozliczana jest sprzedaż.
 2. Warunkiem korzystania z Programu Partnerskiego jest akceptacja Regulaminu, Polityki Prywatności oraz podanie wymaganych danych. Warunkiem technicznym korzystania z wszystkich funkcjonalności Programu Partnerskiego, w szczególności Panelu Administracyjnego jest posiadanie komputera, tabletu lub smartfona z dostępem do sieci internet, działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze oraz dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej technologie: język JavaScript, ciasteczka (z ang. pliki cookies), Adobe Flash, HTTP i HTTPS, style CSS, pliki graficzne czy aplety Java.
 3. Partner w momencie przystąpienia do Programu Partnerskiego potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, oraz akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Partnera więcej niż jednego aktywnego loginu w Programie Partnerskim. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Partnera danych, Organizator Programu Partnerskiego może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. Do tego czasu Organizator uprawniony jest do tymczasowego ograniczenia dostępu do Systemu Informatycznego.
 5. Organizator uprawniony jest do tymczasowego lub trwałego ograniczenia dostępu do korzystania Systemu Informatycznego w ramach danego loginu, jeżeli stwierdzi rażące lub uporczywe naruszenia przez Partnera Regulaminu.
 6. Odpowiedź co do dalszych kroków Partner otrzyma drogą elektroniczną w terminie do 30 dni od dnia zastosowania środka, o którym mowa w pkt 7 lub 8. Decyzja Organizatora Programu Partnerskiego jest ostateczna.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na rzecz Partnera, w tym usunięcia konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po wcześniejszym usunięciu konta danego Partnera. Ponowne dołączenie do Programu Partnerskiego wymaga każdorazowo wyraźnej zgody Organizatora wyrażonej w formie elektronicznej.

IV. WSPARCIE MERYTORYCZNE I NAUKOWE PARTNERÓW

Organizator Programu Partnerskiego, organizuje wsparcie merytoryczne i naukowe dla Partnerów, w formie Rady Naukowej. Zadaniem Rady Naukowej jest prowadzenie (zlecanie) badań produktów, prace badawczo-rozwojowe, analiza wyników badań, oraz publikacja wyników badań w formie publicystycznej do wykorzystania do celów marketingu, promocji i polecania produktów.

V. ZASADY WSPÓPRACY W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO 

 1. Partner po zarejestrowaniu się w Systemie Informatycznym, otrzymuje do pobrania w Panelu Administracyjnym, Unikalny Link Partnera, w którym są zawarte informacje o Partnerze, jako osobie polecającej.

 2. Link przygotowany jest w formie sugerowanego gotowego krótkiego wpisu do mediów społecznościowych, uwzgledniającego informacje lub ciekawostki o Produkcie. Gotowe wpisy są przygotowywane i udostępniane Partnerom, co najmniej dwa razy w miesiącu.  

 3. Partner może także modyfikować sugerowane wpisy lub samodzielnie przygotowywać własne wpisy w Panelu Administracyjnym (także wykorzystując informacje opracowane przez Radę Naukową). Wykorzystanie tak przygotowanych wpisów przez Partnera wymaga każdorazowej autoryzacji przez Organizatora Programu Partnerskiego.

 4. Partner dokonuje Polecania Produktu, co najmniej dwa razy w miesiącu, w dwóch formach:

 • przesyła w formie elektronicznej, za pośrednictwem komunikatorów Unikalny Link Partnera, do swoich znajomych, z rekomendacją Produktu i pozytywną opinią o nim

lub

 • publikuje na swoim profilu w mediach społecznościowych (profilu obserwowanym przez inne osoby) Unikalny Link Partnera  informację lub ciekawostki o Produkcie, w formie wpisu jako Unikalny Link Partnera,

 1. Zasada działania Linka Partnerskiego, opisana w punkcie II.

 2. Czas aktywności polecenia opisany w punkcie II.

VI. WYSOKOŚĆ PROWIZJI I WYPŁATA PROWIZJI

 1. Za polecenia zakończone zakupem, wypłacana jest prowizja w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego (ostatni dzień miesiąca), System Informatyczny generuje zestawienie analityczne dokonanych poleceń produktów i zrealizowanych zakupów (zakończonych dokonaną płatnością) przez osoby, którym polecono produkty, oraz prowizji należnej Partnerowi.
 3. Partner posiada możliwość śledzenia dokonanych poleceń, zrealizowanych zakupów przez osoby którym polecił produkty, oraz systemu naliczania prowizji i wypłat prowizji, w Panelu Administracyjnym swojego konta.
 4. Prowizje wypłacane są jako success fee, na 21 dzień każdego miesiąca, przypadającego po zakończeniu poprzedniego  miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.
 5. Prowizje wypłacane Partnerom - osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, wypłacane są na podstawie żądania Partnera dokonywanego w Programie Partnerskim - poprzez kliknięcie przycisku „Wypłać wszystko”.  
  Wynagrodzenie jest wypłacane jako nagroda za „sprzedaż premiowaną”, przez którą rozumie się czynności mające na celu (skuteczne, tj. zakończone zakupem) polecanie Produktów i zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów Produktów, o określonej wartości, oraz systematycznego korzystania z tych Produktów. Wynagrodzenie wypłacane jest (przed opodatkowaniem), w wysokości 100% naliczonej przez system prowizji. 
  Organizator Programu Partnerskiego realizuje obowiązek informacyjny, poprzez naliczenie wielkości przychodu i złożenia druku PIT-11, do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania Partnera (podatnika) drogą elektroniczną do końca stycznia danego roku za rok poprzedni podatkowy, oraz wysłanie druku PIT-11 na adres korespondencyjny Partnera, w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego. 
  Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a do zapłaty podatku zobowiązany jest Partner.  
  Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągnięcie lub uzbieranie minimalnej kwoty prowizji w wysokości 300 zł brutto.  W przypadku kwot nie przekraczających 300 zł brutto prowizja wypłacana jest w formie Produktów, o wartości wskazanej w żądaniu Partnera.
 6. Prowizje wypłacane Partnerom - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom prawnym, wypłacane są po przekroczeniu kwoty 300 zł brutto tytułem prowizji, w terminie do 21 dnia następnego miesiąca, po skierowaniu żądania wypłaty w ramach Programu Partnerskiego. Warunkiem wypłaty jest wystawienie przez Partnera i przesłanie Organizatorowi Programu Partnerskiego faktury VAT, na kwotę netto, równą należnej prowizji wygenerowanej przez system. W przypadku, gdy Partner nie jest podatnikim podatku VAT, wówczas wystawia fakturę lub rachunek, na kwotę brutto, równą należnej prowizji wygenerowanej przez system.
  W przypadku kwot nie przekraczających 300 zł brutto prowizja wypłacana jest w formie Produktów, o wartości wskazanej w żądaniu Partnera.

IX. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA STAWIANE PARTNEROM

Konieczność używania przez Partnerów produktów, które są przedmiotem polecania. Partner uczestniczący w Programie Partnerskim, zobowiązany jest raz w miesiącu, do dokonania zakupu Towarów na kwotę co najmniej 80 zł netto i ich wykorzystania.  Uzasadnienie: Etyka funkcjonowania w Programie Partnerskim wymaga, że aby polecać produkty innym osobom, należy samemu używać i być absolutnie przekonanym o skuteczności oraz najwyższej jakości polecanych Produktów - zapis obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. 

X. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Partner przystępujący do Programu Partnerskiego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i przepisów prawa kraju, w którym promuje produkty.
 2. Partner może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi Programu Partnerskiego. Po zakończeniu współpracy z Programem Partnerskim Partner jest zobowiązany do usunięcia linków partnerskich wygenerowanych z Programu.
 3. Partner do promowania produktów, jest uprawniony do wykorzystywania materiałów udostępnionych w Programie Partnerskim (dostępne po zalogowaniu się w Panelu Administracyjnym) w ramach udzielonej mu licencji.
 4. Partner zobowiązany jest na bieżąco aktualizować zawartość swoich stron internetowych, blogów, portali społecznościowych tak, aby zachować spójność i dokładność informacji, ze stroną główną produktu w Programie Partnerskim.
 5. Partner zgadza się na monitorowanie przez Organizatora Programu Partnerskiego swoich stron internetowych.
 6. Partner przystępując do Programu Partnerskiego wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych przez Organizatora Programu Partnerskiego.
 7. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania niezgodne z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa kraju w którym Partner dokonuje polecania produktów.

 

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 1. Organizator Programu Partnerskiego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i przepisów prawa polskiego, a ponadto zobowiązuje się do rzetelnego naliczania i wypłaty Partnerowi prowizji, w zamian za skuteczne polecanie produktów, zakończone zakupami, przez osoby którym Partner polecił produkty.
 2. Pliki Cookie są zapisywane przez System Informatyczny tylko poprzez przejście ze strony Partnera na stronę produktową za pomocą narzędzi, które są udostępnione w Programie Partnerskim (linki, banery itp.). Każda inna forma zapisywania cookie jest niedozwolona. Cookie jest ważne 30 dni i plik cookie jest nadpisywany. Prowizja przypisywana jest Partnerowi, którego witryna została odwiedzona przez użytkownika jako ostatnia.
 3. Organizator Programu Partnerskiego udostępni każdemu zarejestrowanemu Partnerowi, Panel Administracyjny do zarządzania promowanymi produktami, a ponadto gwarantuje unikalność linków do tworzenia kreacji reklamowych dla Partnerów.
 4. Organizator Programu Partnerskiego zobowiązuje się dostarczać i na bieżąco aktualizować materiały reklamowe promowane w Programie Partnerskim produktów, a także informować Partnerów o zmianach w funkcjonowaniu Programu.
 5. Organizator Programu Partnerskiego udziela Partnerowi licencji na korzystanie z materiałów reklamowych dostarczonych w Programie Partnerskim (Panel Administracyjny) służących do polecania i promowania Produktów, a także w celu wykorzystywania ich na swoich stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych.
 6. Organizator Programu Partnerskiego zapewnia Partnerowi wsparcie techniczne, administracyjne a także pomoc w zakresie posługiwania się Programem Partnerskim.
 7. Organizator Programu Partnerskiego nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub opóźnienia   w wypłacaniu prowizji w przypadku, gdy dane Partnera są nieprawidłowe lub brakuje informacji umożliwiających wypłatę.
 8. Organizator Programu Partnerskiego nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera niezgodne z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa kraju w którym Partner dokonuje polecania produktów.

XIa. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator Programu Partnerskiego nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Partnera z usług lub materiałów udostępnionych mu w ramach Programu Partnerskiego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. treści udostępniane przez Partnera a dotyczące Produktów lub Programu Partnerskiego, które nie zostały autoryzowane przez Organizatora Programu Partnerskiego,
 3. informacje oraz materiały zamieszczane, publikowane lub wykorzystywane przez Partnera w inny sposób niż zgodny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, tj. dostępu do Panelu Administracyjnego lub innych narzędzi udostępnianych w ramach Programu Partnerskiego, będących następstwem okoliczności, które nie powstały z winy Organizatora Programu,
 5. podanie przez Partnera lub Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
 6. skorzystanie przez Klienta z nieprawidłowego lub innego linka, co skutkowało brakiem naliczenia prowizji,
 7. utratę przez Partnera danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych, w tym osób trzecich lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora Programu Partnerskiego,
 8. nieprzestrzeganie przez Partnera lub Klienta postanowień regulaminów lub przepisów prawa,
 1. Organizator Programu Partnerskiego odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznie z winy umyślnej własnej. Wyłączona jest odpowiedzialność Organizatora Programu Partnerskiego za utracone korzyści.

XII. REKLAMACJE

 1. Partner ma prawo złożyć reklamację do Organizatora Programu Partnerskiego dotyczącą Programu Partnerskiego lub działań Organizatora wobec niego.
 2. Partner może złożyć reklamacje w przypadku nieotrzymania należnych pieniędzy i ubiegać się o wypłacenie niezrealizowanych środków w okresie 6 miesięcy od daty wymagalności danej płatności.
 3. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@bioinlife.eu lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Panelu Administracyjnym.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. W przypadku gdy odpowiedź na reklamację nie będzie możliwa w powyższym terminie, Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu jej rozpatrzenia, o czym powiadomi Partnera.

XIII.ZWOLNIENIE PARTNERA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator Programu Partnerskiego ponosi odpowiedzialność za jakość oferowanych i wprowadzanych do sprzedaży Produktów.
 2. W przypadku gdyby osoby, którym przysługują roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi lub odpowiedzialności za szkodę spowodowaną Produktami oraz wszelkiej innej odpowiedzialności związanej z Produktami, wynikającymi z niezgodności Produktu z materiałami, które Partner otrzymał od Organizatora Programu Partnerskiego, wystąpiły do Partnera lub jego następców prawnych z roszczeniami związanymi z naruszeniem ich praw, Organizator Programu Partnerskiego zwolni Partnera z odpowiedzialności z tym związanej i będzie we własnym zakresie załatwiał wszelkie roszczenia, zrzekając się wobec Partnera jakichkolwiek roszczeń regresowych.
 3. Zwolnienia Partnera z odpowiedzialności opisanego w niniejszym punkcie nie stosuje się do roszczeń osób trzecich wynikających z deklaracji, informacji lub działań Partnera lub innych osób nieautoryzowanych przez Organizatora Programu Partnerskiego.

XIV. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 1. Partner udziela Organizatorowi Programu Partnerskiego zgody na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w akcjach promocyjnych Produktów w postaci wykorzystania profili w mediach społecznościowych oraz wykorzystanego w nich zdjęcia profilowego, w których prowadzi promocje Produktów, przez cały okres współpracy Partnera i Organizatora Programu Partnerskiego.
 2. Partner udziela Organizatorowi Programu Partnerskiego zgody  na publikację w internecie oraz innych mediach i korzystanie z materiałów stworzonych przez Partnera w ramach udziału w Programie Partnerskim. W zakresie w jakim stworzone treści i materiały stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Partner udziela Organizatorowi Programu Partnerskiego niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak:
  1. zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową,
  2. wprowadzanie do pamięci komputera,
  3. wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej,
  4. wprowadzanie do obrotu,
  5. publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora,
  6. wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie w bazach danych,
  7. wykorzystania pytania w celu promocji Organizatora i publicznego prezentowania na stronach bioinlife.

Usunięcie konta przez Partnera lub zakończenie współpracy nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 1. Organizator Programu Partnerskiego udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania umowy, bez ograniczeń terytorialnych, na dokonywanie przez Partnera zmian, aktualizacji i uzupełnień udostępnionych materiałów marketingowych, pod warunkiem działania zgodnego z interesem Organizatora Programu Partnerskiego, z zastrzeżeniem XIII.3 Regulaminu. Powyższa zgoda nie oznacza autoryzacji dokonanych zmian w materiałach marketingowych przez Organizatora Programu Partnerskiego. Autoryzacja jest dokonywana dla każdej zmiany oddzielnie i w formie co najmniej elektronicznej oraz wskazuje pola eksploatacji. Licencja nie obejmuje praw zależnych, te zostają przy właścicielu.

XV. KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Informacjami poufnymi są te informacje, co do których Strona która ujawnia informacje będące dla danej Strony informacjami wrażliwymi, oraz jednocześnie nie będące informacjami występującymi w publicznej wiadomości, wyraźnie zastrzega, że są to informacje poufne.
 2. Informacjami poufnymi nie są te informacje (nie można zastrzec klauzuli poufności), których przekazywanie mieści się w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków zrealizowania wynikających z niniejszego Regulaminu, oraz które jednocześnie są informacjami występującymi w publicznej wiadomości.
 3. Wszelkie informacje poufne dostarczone przez którąkolwiek ze stron na rzecz drugiej, opatrzone są klauzulą poufności i winny być przechowywane przez odbiorcę w największej tajemnicy, ani nie mogą być ujawnione na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej zgody drugiej strony.
 4. Każda ze stron poweźmie stosowne kroki w celu zapewnienia objęcia taką klauzulą poufności swoich pracowników, podwykonawców i agentów w odniesieniu do Towarów, oraz w celu zapewnienia, że informacje poufne zostaną im przekazane jedynie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków zrealizowania wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie informacje poufne i dokumenty dostarczone przez którąkolwiek ze stron na rzecz drugiej strony, winny zostać zwrócone stronie dostarczającej, w chwili wygaśnięcia lub rozwiązania przedmiotowej Umowy (Regulaminu).

XVI. KLAUZULA SALWATORYJNA

 1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego Regulaminu pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
 2. W takim przypadku strony Regulaminu zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję Regulamin” jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Organizatorem, a Partnerem przystępującym do Programu Partnerskiego i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
 2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu przez Partnera na niekorzyść Programu Partnerskiego, Organizatora Programu Partnerskiego bądź na niekorzyść innych Partnerów, skutkuje natychmiastowym zawieszeniem konta i możliwością niewypłacenia w całości lub w części prowizji Partnerowi.
 3. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Partnerskim Partnerowi, a także do usunięcia konta Partnera, w szczególności w przypadku łamania zasad Regulaminu lub obowiązujących norm prawnych, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy zlecenia, o której mowa w I. POSTANOWIA OGÓLNE, punkt 2.
 4. Organizator Programu Partnerskiego umożliwia Partnerowi rezygnację z uczestnictwa w Programie Partnerskim, bez podania przyczyn, w każdym momencie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy zlecenia, o której mowa w I. POSTANOWIA OGÓLNE, punkt 2.
 5. Z chwilą rozwiązania umowy między Stronami, ustaje stosunek prawny między stronami, w tym także obowiązek wypłaty prowizji za zakupy dokonywane przez klientów, pozyskanych przez Partnera. Za zamówienia złożone po dacie rozwiązania umowy, przez klientów pozyskanych przez Partnera, prowizja Partnerowi nie przysługuje.
 6. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie możliwość pomniejszenia prowizji w momencie wystąpienia Chargebacków. Prowizja jest pomniejszana o kwotę naliczoną z tytułu zwróconych towarów przez klienta.
 7. Każda ze stron, funkcjonująca w ramach niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie Programu Partnerskiego (z zastrzeżeniem punktu XI. Zwolnienie Partnera z Odpowiedzialności).
 8. Zabrania się publikacji treści, które w szczególności: są niezgodnie z prawem, mogą naruszać prawa innych osób. 
 9. Organizator Programu Partnerskiego nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera, które wykraczają poza Regulamin oraz przepisy prawa polskiego oraz przepisy prawa kraju, gdzie Partner dokonuje polecenia produktu.
 10. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Partnerów w formie komunikatu opisującego dokonane zmiany oraz poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Programu Partnerskiego. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji. Brak sprzeciwu Partnera w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zmian, uznaje się  za akceptację wprowadzanych zmian oraz traktowane jest jako zawarcie aneksu. W przypadku braku akceptacji, Partner może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 12. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku rozwiązania sporu w formie polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Organizatora Programu Partnerskiego.
 13. Wszelkie prawa zastrzeżone - niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego jest opracowany przez Organizatora Programu Partnerskiego i stanowi jego własność.

 

Załącznik nr 1

Niniejszym wskazuje się produkty objęte Programem Partnerskim:

  1. Bio Aronia w kapsułkach. Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  2. Bio aronia & kolagen w kapsułkach. Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  3. Bio aronia antyoksydacja & dobry wzrok w kapsułkach. Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  4. Bio aronia immune w kapsułkach. Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  5. Bio aronia man w kapsułkach. Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  6. Bio aronia woman w kapsułkach. Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  7. Bio aronia senior w kapsułkach. Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  8. Sok tłoczony jabłko (40%) – aronia (30%) – czarny bez (30%). Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  9. Sok tłoczony jabłko (40%) – aronia (30%) – granat (30%). Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  10. Sok tłoczony jabłko (40%) – burak (30%) – granat (30%). Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.
  11. Sok tłoczony marchew (35%) – jabłko (30%) – pigwa (20%) – banan (15%). Wysokość prowizji 15% wartości netto dokonanych zakupów, przez osobę której polecono produkt.