Menu
Twój Koszyk

Rada Naukowa

Dr Janusz Suszyna

1. Doktor nauk rolniczych w dziedzinie ogrodnictwa  na Akademii Rolniczej w Lublinie - Ekspert w dziedzinie technologii uprawy aronii.
2. Wykładowca akademicki min. na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. 
3. Ekspert w zakresie medycyny naturalnej - Wykładowca dydaktyczny farmakognozji (ziołolecznictwo) na Policealnym Studium Farmaceutycznym. 

 

Akt Powołania Rady Naukowej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszym zarząd Spółki, w trosce o najwyższą jakość i skuteczność wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez siebie produktów powołuje do życia Radę Naukową zwaną w niniejszej umowie „Radą Naukową”.
 2. Rada Naukowa składa się z naukowców, oraz specjalistów w dziedzinie produktów opisanych w punkcie: I.1, stanowi naukowe zaplecze Spółki oraz jest organem doradczym Zarządu Spółki.
 3. Rada Naukowa składa się co najmniej z trzech członków i jest powoływana i odwoływana przez Zarząd Spółki.
 4. Członkowie Rady Naukowej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

II. ZADANIA RADY NAUKOWEJ

 1. Rada Naukowa jako ciało kolegialne:
 1. opiniuje produkty oraz receptury produktów, oferowane do sprzedaży przez Spółkę,
 2. określa zakres badań produktów oferowanych do sprzedaży przez Spółkę, które są wykonywane w akredytowanym laboratorium badawczym,
 3. analizuje wyniki badań,
 4. dokonuje oceny wyników badań,
 5. dokonuje ewaluacji w kierunku udoskonalania produktów oraz  uzyskania ich najlepszej jakości na rynku,
 6. przedkłada propozycje tworzenia całkowicie nowych produktów,
 7. przedkłada propozycje kierunków dalszego rozwoju Spółki,
 8. przedkłada propozycję zmian Regulaminu Rady Naukowej.

 1. Członkowie Rady Naukowej wspierają Spółkę poprzez:
 1. udostępnianie Spółce do wykorzystania własnych badań naukowych dotyczących zdrowotnych właściwości i użyteczności wytwarzanych produktów,
 2. aktywne poszukiwanie nowych, nieznanych dotąd właściwości zdrowotnych wytwarzanych produktów,
 3. prowadzenie aktywnego wsparcia Spółki w wytwarzaniu i udoskonalaniu produktów poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego,
 4. szerzenie w środowiskach naukowych wiedzy na tematy związane ze zdrowotnymi właściwościami wytwarzanych przez Spółkę produktów.

III. TRYB OBRADOWANIA RADY NAUKOWEJ

 1. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje w miarę potrzeby, Przewodniczący Rady Naukowej lub Zarząd Spółki Zleceniodawcy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Naukowej jej członkowie, Zarząd i zaproszone osoby zawiadamiani są pisemnie drogą mailową, na co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być załączone wnioski i ewentualnie inne materiały w sprawach, które mają być przedmiotem rozpoznania przez Radę Naukową.
 3. W posiedzeniach Rady Naukowej zobowiązani są uczestniczyć członkowie Zarządu Zleceniodawcy.
 4. Na posiedzenie Rady Naukowej mogą być zaproszeni właściwi, dla omawianej sprawy pracownicy spółki lub osoby z zewnątrz.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.

IV. KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAUKOWEJ

 1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Naukowej należy w szczególności:
  1. zwoływanie posiedzeń Rady Naukowej,
  2. ustalanie terminu i porządku obrad posiedzeń Rady Naukowej,
  3. przewodniczenie posiedzeniu Rady Naukowej,
  4. koordynowanie prac Rady Naukowej, w tym także w trakcie pomiędzy jej posiedzeniami,
  5. utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesem Zarządu Zleceniodawcy, w szczególności w sprawach, które mają być przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Naukową.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, ustalając porządek obrad, powinien uwzględnić pisemne wnioski członków Zarządu Zleceniodawcy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
 3. Każdy członek Rady Naukowej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Naukowej pisemny wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
 4. Warunkiem uwzględnienia wniosków, określonych w ust. 1 i 2, jest zgłoszenie ich Przewodniczącemu Rady Naukowej najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

V. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 1. Rada Naukowa może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu Rady Naukowej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
 2. Rada Naukowa może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
 3. Każdemu członkowi Rady Naukowej przysługuje jeden głos.
 4. Rada Naukowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 5. Przewodniczący Rady Naukowej otwiera dyskusję nad danym punktem porządku obrad, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.
 6. Za zgodą Przewodniczącego Rady Naukowej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 7. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Naukowej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
 8. Wnioski oświadczenia do protokołu z posiedzenia Rady Naukowej mogą być składane ustnie. Na polecenie Przewodniczącego Rady Naukowej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
 9. Z przebiegu posiedzenia Rady Naukowej sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Naukowej.
 10. Protokół powinien zawierać:
 1. ustalony porządek obrad,
 2. wymienienie osób obecnych,
 3. informację o prawidłowym zawiadomieniu członków Rady Naukowej o terminie i miejscu posiedzenia,
 4. wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
 1. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej oraz inne materiały Rady Naukowej przechowywane są w biurze Zarządu Spółki Zleceniodawcy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Spółki Zleceniodawcy.
 2. Członek Rady zobowiązany jest do zachowania poufności i bezstronności w powierzonych mu pracach.
 3. Obsługę techniczną i organizacyjną zapewnia Spółka Zleceniodawcy.

 

Badania Produktów